55 động từ bất quy tắc Tiếng Anh phổ biến nhất dành cho học sinh yếu lớp 6789

Dưới đây là bảng 55 động từ bất quy tắc Tiếng Anh phổ biến nhất dành cho học sinh yếu lớp 6789. Đây là những động từ bất quy tắc thường gặp nhất. Tài liệu này giúp các bạn học sinh dễ sử dụng hơn so với cuốn 360 động từ bất quy tắc rất lan man, rườm rà không trọng tâm nên rất khó học thuộc lòng. Vậy nên TailieuAnh.com xin rút gọn để các bạn học sinh đang còn non kiến thức môn Tiếng Anh dễ học hơn nhé.

Link tải: https://bit.ly/3DqO9lu

Bạn cần thêm tài liệu xem thêm tại TRANG CHỦ

Any questions please inbox zalo: 0813735789

Infinitive (Vbare) Past (Vpast) Past participle (PII/V3) Nghĩa
1.       be       /bi:/ was, were /wəz/, /wɜ:r/ been /bi:n/ Thì, là, ở, bị được
2.       become  /bi’kʌm/ became /bi’keim/ become /bi’kʌm/ Thành,trở nên
3.       begin      /bi’gin/ began /bi’gæn/ begun /bi’gʌn/ Bắt đầu
4.       break   /breik/ broke /brəʊk/ broken /’brəʊkən/ Làm vỡ, bẻ gãy
5.       build    /bild/ built /bilt/ built              /bilt/ Xây dựng
6.       buy   /bai/ bought /bɔ:t/ bought /bɔ:t/ Mua
7.       come     /kʌm/ came /keim/ come             /kʌm/ Đến
8.       cut /kʌt/ cut / kʌt/ cut / kʌt/ Cắt
9.       do /du:/ did /did/ done /dʌn/ Làm
10.    drive /draiv/ drove /drəʊv/ driven /draivn/ Đưa, lái xe
11.    eat /i:t/ ate /eit/ eaten /i:tn/ Ăn
12.    fall /fɔ:l/ fell /fel/ fallen /fɔ:ln/ Ngã, rơi
13.    feel /fi:l/ felt /felt/ felt /felt/ Cảm thấy
14.    find /faind/ found /faund/ found /faund/ Tìm thấy, được
15.    fly /flai/ flew /flu:/ flown /fləʊn/ Bay
16.    forget /fə’get/ forgot /fə’get/ forgotten /fə‘gɒtn/ Quên
17.    get /get/ got /gɒt/ got /gɒt/ Được, trở nên
18.    give /giv/ gave /geiv/ given /’givn/ Cho
19.    go /gəʊ/ went /went/ gone /gɔn/ Đi
20.    grow /grəʊ/ grew /gru:/ grown /grəʊn/ Lớn lên, mọc
21.    have /hæv/ had /hæd/ had /hæd/
22.    hear /hiə/ heard /hɜ:d/ heard /hɜ:d/ Nghe
23.    hold /həʊld/ held /held/ held /held/ Cầm giữ
24.    keep /ki:p/ kept /kept/ kept /kept/ Giữ
25.    know /nəʊ/ knew /nju/ known /nəʊn/ Biết
26.    learn /lɜ:n/ learnt /lɜ:nt/ learnt /lɜ:nt/ Học, được tin
27.    leave /li:v/ left /left/ left /left/ Bỏ lại, rời khỏi
28.    lend /lend/ lent /lent/ lent /lent/ Cho vay
29.    let /let/ let /let/ let /let/ Hãy để, cho phép
30.    lose /lu:z/ lost /lɔst/ lost /lɔst/ Mất, đánh mất
31.    make /meik/ made /meid/ made /meid/ Làm, chế tạo
32.    meet /mi:t/ met /met/ met /met/ Gặp
33.    pay /pei/ paid /peid/ paid /peid/ Trả tiền
34.    put /put/ put /put/ put /put/ Đặt, để
35.    read /ri:d/ read /red/ read /red/ Đọc
36.    run /rʌn/ ran /ræn/ run /rʌn/ Chạy
37.    say /sei/ said /sæd/ said /sæd/ Nói
38.    see /si:/ saw /sɔ:/ seen /si:n/ Thấy
39.    sell /sel/ sold /səʊld/ sold /səʊld/ Bán
40.    send /send/ sent /sent/ sent /sent/ Gửi, phải đi
41.    show /ʃəʊ/ showed /ʃəʊd/ shown /ʃəʊn/ Chỉ, trỏ
42.    sit /sit/ sat /sæt/ sat /sæt/ Ngồi
43.    sleep /sli:p/ slept /slept/ slept /slept/ Ngủ
44.    speak /spi:k/ spoke /spəʊk/ spoken /’spəʊkn/ Nói, xướng ngôn
45.    spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/ Tiêu xài
46.    steal /sti:l/ stole /stəʊl/ stolen /’stəʊln/ Ăn trộm, cắp
47.    take /teik/ took /tuk/ taken /’teiken/ Lấy
48.    teach /ti:tʃ/ taught /tɔ:t/ taught /tɔ:t/ Dạy
49.    tell /tel/ told /təʊld/ told /təʊld/ Nói, kể lại, bảo
50.    think /θik thought /θɔ:t/ thought /θɔ:t/ Nghĩ, tưởng
51.    throw /θrəʊ/ threw /θru:/ thrown /θrəʊn/ Ném. liệng, quăng
52.    understand /ʌndə’stænd/ understood /ʌndə’stʊd/ understood /ʌndə’stʊd/ Hiểu
53.    wear /weər/ wore /wər/ worn /wɔ:n/     Mặc
54.    win /win/ won /wʌn/ won /wʌn/ Chiếm đoạt, thắng
55.    write /rait/ wrote /rəʊt/ written /’ritn/ Viết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *