Trật tự của các tính từ trong một câu Tiếng Anh như thế nào?

1. Các nhóm tính từ: (Groups of Adj)

1- Opinion (quan điểm) VD: beautiful, exciting, important, ugly, interesting, wonderful, stupid, nasty,…..

2- Size (kích thước) VD: tall, short, big, small, long, thin, thick, large,…..

3- Shape (hình dạng) VD: traight, square, round, triangle, curly, wavy, ….

4- Age (tuổi tác) VD: old, young, new, modern, ….

5- Colour (màu sắc) VD: black, yellow, green, pink,…..

6- Origin (nguồn gốc) VD: Chinese, Asian, Thailand, Korean, European, American,…

7- Material (chất liệu) VD: paper, plastic, cotton, wooden, iron, metal, leather, ciment..

8- Purpose (mục đích) VD: sitting(room), swimming(pool), sleeping (bag), cooking (oil), dining (room), waiting (room), running (shoes)…

===> O-S-S-A-C-O-M-P

3. Trật tự của tính từ trong câu:

===> O-S-S-A-C-O-M-P

Exercise: Rearrange the words to make complete sentences.

 1. a table(wooden 7), round(3) => It’s a round wooden table
 2. a vase (glass, old, lovely) => It’s a lovely old glass vase.
 3. a pullover (green, new)    =>It’s a new green pullover
 4. a box (metal, black, small) => It’s a small black metal box
 5. shoes (black, leather, big) => They are big black leather shoes
 6. a dress (new, blue, nice) => It is  a nice new blue dress.
 7. a mirror (wall, attractive)    => It is an attractive wall mirror.
 8. a seat (wooden, expensive, garden) => It is an expensive wooden garden seat.
 9. a painting (French, interesting, old) => It’s an interesting old French painting.
 10. a singer (opera, famous, Italian) => He/She is an famous Italian opera singer.
 11. hair (black, straight, long)    => She has long traight black hair.
 12. chairs (kitchen, red, metal)    => They’re red metal kitchen chairs
 13. a boat (model, splendid, old) => It’s a splendid old model boat.
 14. a journey (boring/ train, long) => It’s a boring long train journey.
 15. a day (sunny, beautiful)    => It’s a beautiful sunny day.
 16. an avenue (long, wide)    => It’s a long wide anvenue.
 17. a cat (fat, black, yellow, big)    => It’s abig fat black yellow cat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *