Cấu trúc, cách dùng và bài tập thì Hiện tại tiếp diễn

Tailieuanh.com xin hướng dẫn các bạn Cấu trúc, cách dùng và bài tập thì Hiện tại tiếp diễn một cách dễ hiểu nhất nhé:

I) Form (cấu trúc thì HTTD):

(+)     S + am/is/are + Ving…..

(-)      S + am not/ isn’t/aren’t + Ving ….

(?)     (Wh) + am/is/are + S + Ving……?

– Yes, S + am/is/are

– No, S + am not/isn’t/aren’t

II) Signs (Dấu hiệu):

– now (bây giờ)

– at present (hiện tại)

– right now (ngay bây giờ)

– at the moment (ngay bây giờ)

– Look! (nhìn kìa)

– Listen! (Lắng nghe nào)

– Be careful! (cẩn thận nào)

– Keep silent! (yên lặng nào)

VD:   + We (study) __are studying___ English at the moment.

+ Quan (not, listen) __isn’t listening__ to the teacher now. He (play) ___is playing___ games.

+ What you (do) __are  you doing___ right now? – I (listen) ___am listening___ to music.

III) Use (Cách dùng thì HTTD):

1) Thì HTTD dùng để chỉ một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, có dấu hiệu nhận biết.

VD:   + My mother (cook) ___is cooking___ dinner now.

+ Look! The bus (run) ____is running___ very fast.

2) Thì HTTD diễn đạt một hành động sẽ xảy ra trong tương lai (kế hoạch) có dấu hiệu tương lai đi cùng như:

– tomorrow (ngày mai)

– next week (tuần tới), next month (tháng sau), next year, next Friday….

– tonight (tối nay)

VD: What you (do) __are you doing___ tonight? – I (see) ___am seeing__ a movie with my friend.

3) Thì HTTD dùng để chỉ một thói quen xấu của ai đó (phàn nàn):

Form:         S + am/is/are + always + Ving ……

          =        S + keeps + Ving……

=> Ai đó lúc nào cũng làm gì (thói quen xấu)

VD:   My sister (always, get) ___is always getting___ up late.

She (always, forget) ___is always forgetting___ her homework.

 1. IV) Cách thêm đuôi “ing” vào sau động từ

Lưu ý: có 5 nguyên âm tiếng Anh: u,e,o,a,i

(1)     run – running (chạy)

swim – swimming (bơi)

sit – sitting (ngồi)

get up – getting up (ngủ dậy)

(2)     play – playing (chơi)

cry – crying (khóc)

try – trying (cố gắng)

study – studying (học)

(3)     visit – visiting (thăm, gặp, tham quan)

happen – happening (xảy ra)

open – opening (mở)

enjoy – enjoying (thưởng thức)

(4)     forget – forgetting (quên)

(5)     bỏ “e” trước khi thêm đuôi “ing”:

live – living (sống)

arrive – arriving (đến)

leave – leaving (rời đi, rời, bỏ lại)

Exercise: Put the verbs into correct tenses: HTĐ, QKĐ, HTTD

 1. John (try) _____is trying______ hard in class, but I (not, think) _______don’t think______ he’ll pass.
 2. We ( not, plant) ____didn’t plant____ the herbs in the garden yesterday.
 3. I (be) ____am_____ at school at the weekend.
 4. He ( not, paint) _____isn’t painting_____ his pictures at the moment
 5. She (not, come) ____didn’t come_____ last night.
 6. Jo is so smart that she (pass) ____passes_____ every exam without even trying.
 7. My best friend (write) ____writes______ to me every week.
 8. She (not live) ___doesn’t live____ in Hai Phong city.
 9. Silvia (not, listen)  ____isn’t listening____ to music at the moment.
 10. He­­­­ (always, make) ___is always making____ noise at night.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *